هیات علمی

دکتر زهرا کرمی
 

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه - دکتری تخصصی نانوفناوری داروئی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : تهیه و ارزیابی سامانه های  نوین دارورسانی بر اساس نانو تکنولوژی، مطالعات فارماکوکینتیک و فارماکودینامیک با استفاده از مدلهای حیوانی، طراحی و ارزیابی روشهای آنالیز داروها در نمونه های بیولوژیک

زمینه های آموزشی: شیمی عمومی، شیمی تجزیه، آنالیز دستگاهی، نانوتکنولوژی دارویی، مهندسی پلیمر، روشهای آنالیز میکروسکوپی نانو ذرات

تلفن:33473635-024 داخلی 311

پست الکترونیکی: karami_zzums.ac.ir

دکتر حافظه صالح آبادی

کارشناسی ارشد شیمی آلی،دکتری تخصصی شیمی دارویی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی :طراحی محاسباتی دارو، بیوسنسورها، شناسایی و اندازه گیری ترکیبات دارویی با روش های رزونانس پلاسمون سطحی (SPR) و طیف سنجی تحرک یونی (IMS).

زمینه های آموزشی: شیمی دارویی، طراحی محاسباتی دارو، شیمی آلی
تلفن:33473635-024 داخلی 318
پست الکترونیکی: hsalehabadizums.ac.ir

دکتر حسین دانافر

کارشناسی ارشد شیمی آلی،دکتری تخصصی شیمی دارویی


مرتبه ی دانشگاهی : دانشیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : سنتز پیش داروهای پلیمری، طراحی سیستم های   دارورسانی با استفاده از نانو ذرات،  ، تهیه نانوذرات مغناطیسی جهت رساندن داروها به بافت هدف، طراحی و ارزیابی روشهای آنالیز داروها در نمونه های بیولوژیک با استفاده از روشهای HPLC و LC-Mass

زمینه های آموزشی : شیمی تجزیه، آنالیز دستگاهی، شیمی عمومی، شیمی آلی، شیمی دارویی

تلفن : ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی ۳۱۹

پست الکترونیکی : danafarzums.ac.ir

دکتر نرگس پور سینا

دکتری حرفه ای داروسازی ، دکتری تخصصی فارماسیوتیکس


مرتبه ی دانشگاهی: استادیار

سوابق علمی : ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : مهندسی ذرات، دارورسانی استنشاقی، دارورسانی پپتیدها و پروتئین ها، دارورسانی با استفاده از حامل های پپتیدی

زمینه های آموزشی: فیزیکال فارماسی، بیوفارماسی، فارماسیوتیکی، پلیمر

تلفن : 33473635-024 داخلی332

پست الکترونیکی : n.poursina@zums.ac.ir

دکتر ندا ادیب پور

دکتری حرفه ای داروسازی،دکتری تخصصی شیمی دارویی


مرتبه ی دانشگاهی : دانشیار

سوابق علمی : Google Scholar  Scopus

زمینه های پژوهشی :

  • سنتز  و بررسی اثرات ضد باکتریایی ترکیبات جدید شیمیایی
  • سنتز و بررسی اثر ضد ویروس HIV ترکیبات جدید
  • سنتز و بررسی اثرات ضد قندی ترکیبات جدید
  • سنتز و بررسی اثر ضد تشنجی و خواب آوری مشتقات جدید شبه باربیتوراتی
  • سنتز و بررسی اثرات ضد درد و التهابی همراه با بررسی میزان ایجاد زخم گوارشی ترکیبات جدید شیمیایی
  • مطالعات اثرات ضد سرطانی  و ضد میکروبی بر Marine Natural products
  • کشت سلولی، استخراج و تخلیص آنزیم HAT(histon acetyl transferase)
  • سنتز و بررسی اثر ضد سرطانی از طریق بررسی میزان مهار آنزیم HAT ترکیبات جدید شیمیایی
  • بررسی اثر ضد سرطانی از طریق بررسی میزان مهار آنزیم MMP خیار دریایی (Natural Product)
  • سنتز و بررسی اثر ضد انگلی (لیشمانیا) ترکیبات جدید شیمیایی

زمینه های آموزشی : تدریس دروس شیمی دارویی، شیمی آلی ، آنالیز دستگاهی، مبانی سنتز، شیمی هتروسیکل، کنترل فیزیکو شیمیایی داروها(سابق)، واکنشهای مختلف هیدرولیز دارویی(کنترل فیزیکوشیمیایی)

تلفن : 33473635-024 داخلی 322

پست الکترونیکی :


دکتر کبری رستمی زاده

دکتری تخصصی شیمی دارویی


مرتبه ی دانشگاهی : استاد

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : دارورسانی با استفاده از نانو ذرات پلیمری، سنتز پیش داروهای پلیمری و دارورسانی هدفمند با استفاده از مگنتتایت

زمینه های آموزشی : شیمی عمومی، شیمی تجزیه، آنالیز دستگاهی

تلفن : ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی ۳۲۰

پست الکترونیکی : rostamizadehzums.ac.ir

دکتر شهره محبی

دکتری حرفه ای داروسازی ، دکتری تخصصی شیمی دارویی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی : طراحی، سنتز، و بررسی اثرات بیولوژیک ترکیبات وقفه دهنده آنزیم دی هیدروفولات ردوکتاز، طراحی، سنتز، و بررسی اثرات بیولوژیک ترکیبات ضد سرطان ، آنالیز ترکیبات دارویی با استفاده از روشهای HPLC و GC با ردیاب طیف سنج جرمی، بررسی اثرات سایتوتوکسیک ترکیبات سنتتیک با استفاده از روشهای کشت سلولی ( MTT و کلونوژنیک )

زمینه های آموزشی: شیمی دارویی، شیمی آلی، آنالیز دستگاهی

تلفن:33473635-024 داخلی 321 و 344

پست الکترونیکی: shmohebbi@zums.ac.ir

دکتر سید جمال حسینی

دکتری تخصصی سم شناسی و داروشناسی


مرتبه ی دانشگاهی : دانشیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی :

زمینه های آموزشی :

تلفن : ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی ۳۰۷

پست الکترونیکی :

دکتر حمیدرضا خیری منجیلی

دکتری تخصصی نانوبیوتکنولوژی


مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی : CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus
زمینه های پژوهشی : نانوبیوتکنولوژی و نانو مدیسین، تهیه و ارزیابی سیستمهای دارورسانی ضد سرطان. تشخیص و درمان هدفمند سرطان ها با استفاده از نانوذرات،سنتز و بهینه سازی نانوذرات طلا و نانو مزوسپورها، طراحی ملکول های زیستی مانند: siRNAوmiRNA در جهت درمان سرطان، بررسی الگوی بیان ژنی در سرطان های مختلف با نمونه های شاهد برای پیدا کردن بیومارکرها، انتقال ژن بر مبنای  نانو پلیمر ها با استفاده از مدلهای حیوانی و استفاده از مدلهای مختلف برون تن و درون تنی برای ارزیابی ترانسپورتملکول های زیستی، تهیه داربست های مختلف جهت تمایز سلول های بنیادی

زمینه های آموزشی : نانوبیوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، نانوپزشکی،نانو ماشین ها، روشهای آنالیز میکروسکوپی نانو ذرات، بیولوژی سلولی و مولکولی پیشرفته

تلفن : 33473635-024 داخلی 336

پست الکترونیکی : h.kheiri@zums.ac.ir

دکتر علی شرفی

دکتری تخصصی بیولوژی مولکولی - ژنتیک مولکولی

 

مرتبه ی دانشگاهی : استادیار

سوابق علمی:  CV   ResearcherID   Google Scholar   ORCID   Scopus

زمینه های پژوهشی :

زمینه های آموزشی:

تلفن : ۳۳۴۷۳۶۳۵-۰۲۴ داخلی ۳۴۰

پست الکترونیکی: